Frez do podologii...

Frez do podologii 801,104,010,Diament,mittel

YUKI0362